Ngân hàng việc làm

STT Chức danh tuyển dụng Nơi tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
01 Thực tập sinh 2019
HCM 30/07/2019
02 Thực tập sinh Chuyên viên Kinh doanh thẻ Hội sở - HCM 30/07/2019
03 Thực tập sinh Chuyên viên Bán hàng trực tiếp Hội sở - HCM 30/07/2019
04 Thực tập sinh Chuyên viên Quan hệ khách hàng HCM 30/07/2019
05 Thực tập sinh Giao dịch viên HCM 30/07/2019